Κάθριν Φόλκμανν, ἄρχων

Θώμας Δᾶγκε, ὑπάρχος

Πρόσοδος

ἡγεμόνες

ἄρχων
ὑπάρχος
Κάθριν Φόλκμανν
Θώμας Δᾶγκε
ἐπιστάτης τῆς διδασκαλίας
Ἰουλιάνη Ἥρτλινγ
ἐπιστάτης τῶν πόρρω ὄντων
Φρὰγκ Κίσσηρ
ἐπιστάτης τῶν οἴκων
Οὔλριχ Ἴξμειερ
ἀρχὸς τῆς πολυγλώσσης
Χρίστοφ Κλάνζεττ
ἀρχὸς τῆς μουσικῆς
Ἴλωνα Ἰήνδε
ἀρχὸς τῆς φυσικῆς
Κήρστιν Κάσπηρ
γραφεία
Κ. Σχίνδληρ

ἱστός

συγγραφεύς
Ῥὰλφ Σχούριχτ
μετάφρασις
Ῥ. Σχούριχτ καὶ Ἡ. Σχούλτε
παρἐχων κατὰ § 5 ΤΜΓ
Land Sachsen-Anhalt
Landesschulamt
Ernst-Kamieth-Str. 2
D-06112 Halle/S.
++49 - (0)345 - 514 1841
poststelle@lscha.mk.sachsen-anhalt.de
info@landesschule-pforta.de
++49 - (0)34463 - 35 171
++49 - (0)34463 - 26 839
Google Map

© 2023 Landesschule Pforta