Θώμας Δᾶγκε, ὑπάρχος

Πρόσοδος

ἡγεμόνες

ἄρχων
ὑπάρχος
Ν.Ν.
Θώμας Δᾶγκε
ἐπιστάτης τῆς διδασκαλίας
Οὔτα Πάδβηργ
ἐπιστάτης τῶν πόρρω ὄντων
Φρὰγκ Κίσσηρ
ἐπιστάτης τῶν οἴκων
Οὔλριχ Ἴξμειερ
ἀρχὸς τῆς πολυγλώσσης
Χρίστοφ Κλάνζεττ
ἀρχὸς τῆς μουσικῆς
Ἴλωνα Ἰήνδε
ἀρχὸς τῆς φυσικῆς
Κήρστιν Κάσπιρ
γραφεία
Μ. Κέλληρ

ἱστός

συγγραφεύς
Ῥὰλφ Σχούριχτ
μετάφρασις
Ῥ. Σχούριχτ καὶ Ἡ. Σχούλτε
παρἐχων κατὰ § 5 ΤΜΓ
Land Sachsen-Anhalt
Landesschulamt
Ernst-Kamieth-Str. 2
D-06112 Halle/S.
++49 - (0)345 - 514 1841
poststelle@lscha.mk.sachsen-anhalt.de
info@landesschule-pforta.de
++49 - (0)34463 - 35 171
++49 - (0)34463 - 26 839
Google Map

© 2021 Landesschule Pforta